Bestuurskrachtmeting onderwijsgroep Perspecto

Doen we de goede dingen, doen we de dingen goed, wat kan beter?

Onderwijsgroep Perspecto verenigt 34 scholen in Zeeuws-Vlaanderen. Als koepel voor een groot aantal scholen wil Perspecto de focus leggen op de kwaliteit van de uitvoering in de onderwijsketen in de scholen. Op die scholen zelf is veel instrumentarium voor handen voor kwaliteitsverbetering, zo constateerde het CvB, maar er bestond eigenlijk niets op het niveau van de schoolbesturen. Perspecto heeft daarom WagenaarHoes gevraagd een audit te ontwikkelen en uit te voeren die de bestuurskracht meet en waaruit adviezen volgen voor optimalisatie. Bestuurskracht drukt de mate uit waarin de wettelijk bepaalde en zelf gekozen bestuurlijke doelen worden gerealiseerd.  

Ontwikkeling en uitvoering van de audit bestuurskracht

WagenaarHoes bracht eisen en wensen in kaart door in Zeeuws Vlaanderen te spreken met ouders, leerkrachten, GMR-en, stafmedewerkers, bestuurders en toezichthouders. Daarnaast werd kennis betrokken uit literatuur over vergelijkbare instrumenten en methoden uit andere sectoren. Zo is een beoordelingskader bestuurskracht ontwikkeld, bestaande uit twee samenhangende niveaus:

  • Kwaliteitsankers: we hanteren er vijf: visie, eigenaarschap, processen, evaluatie en verbetering.
  • Rollen: we hanteren drie rollen die elke bestuurlijke koepel van scholen voor primair en voortgezet onderwijs vervult. De rol als dienstverlener (verzorgen van goed onderwijs), de rol als participant (in het netwerk en de regio) en de rol als organisatie (bedrijfsvoering, medewerkers, sturing).

Met dit kader op de achtergrond is een enquête uitgevoerd onder ouders, personeel, directeuren, bestuurders en toezichthouders. WagenaarHoes organiseerde verdiepende workshops, en bracht documenten en beleidscycli in kaart. Op deze basis is in het eindrapport de bestuurskracht beoordeeld en zijn adviezen opgesteld. De uitkomsten zijn gedeeld met alle betrokkenen bij het onderzoek.

Bij de les blijven: toekomstvast werken aan prestatieverbetering

Perspecto heeft nu scherper zicht op de kwaliteit en meerwaarde van de bestuurlijke koepel voor de scholen en kan gericht werken aan doorontwikkeling. Enige voorbeelden van de ontwikkelsuggesties voor de koepel op de drie rollen, die opgepakt worden door Perspecto: versterking kennis- en onderzoeksbasis voor onderwijskundig presteren in de scholen; versteviging samenwerking met de regio Vlaanderen; professionalisering werkwijze en rolneming directieraad, bestuur en toezicht. De intentie is de audit elke twee-drie jaar te herhalen: het hart van het beoordelingskader blijft daarbij het vertrekpunt. Mogelijk worden nog meer externe respondenten ingeschakeld: dat geeft een extra prikkel. Ook bestaat het idee een platform tussen meerdere besturen te creëren: ter versterking van de onderlinge benchmarking, visitatie en kennisuitwisseling. Perspecto geeft  zo invulling aan haar eigen motto focus op de toekomst en houdt zichzelf graag bij de les!

Meer weten over een bestuurskracht meting? Neem contact op met Harry ter Braak; Alinda van Bruggen; Frank Tromp

Frank Tromp
Adviseur - Directie