Strategische heroriëntatie bij Aquon

Auteur: Harry ter Braak

De gemeenschappelijke regeling AQUON is een instituut voor laboratoriumonderzoek en -advies dat haar producten en diensten levert aan negen waterschappen. Enkele jaren na oprichting is geconcludeerd dat het ontbrak aan een gemeenschappelijk toekomstbeeld. WagenaarHoes heeft de noodzakelijke heroriëntatie op de strategie van AQUON begeleid. Achter de heroriëntatie op de strategie kwam de noodzaak de governance te verbeteren tevoorschijn. 

Tegenstrijdige belangen

Vanaf de start heeft het functioneren van AQUON onder druk gestaan, hetgeen tot veel bestuurlijke en ambtelijke discussies heeft geleid. Een van de kernproblemen dat aan de basis hiervan heeft gelegen, is dat onvoldoende beseft is dat elk van de waterschappen verschillende en soms tegenstrijdige belangen heeft ten aanzien van AQUON. Zo wil het waterschap als klant zo veel mogelijk kwaliteit tegen een zo laag mogelijke prijs. Het waterschap als eigenaar wil daarentegen een toekomstbestendige organisatie in het leven roepen die een zo hoog mogelijke omzet genereert en die goed stuurbaar is. Er is veel op klantbelangen gestuurd waardoor weinig gestuurd werd op het in het leven roepen van een toekomstbestendige organisatie. Dit heeft er onder andere toe geleid dat, zoals helaas bij meer verbonden partijen, de bestuurbaarheid en de governance te wensen overlieten.

Naar een ‘full service’-ketenpartner

Met een aangepaste strategie, governance en bijpassende organisatieveranderingen konden deze problemen aangepakt worden. De negen waterschappen en de organisatie van AQUON hebben goed samengewerkt om tot een breed gedragen oplossingsrichting te komen. In de nieuwe strategische visie zal AQUON haar focus verleggen naar de informatievoorziening die voortvloeit uit het laboratoriumonderzoek en een ‘full service’ partner van de waterschappen worden met een goede verbinding met de processen van de waterschappen. Voor de governance worden de verschillende rollen beter onderscheiden, hetgeen verheldert welke betrokken partij welke rollen heeft. Hiermee heeft AQUON een beter toekomstperspectief gekregen en wordt AQUON een betrouwbare, beheersbare en toekomstbestendige partner voor de waterschappen.

Harry portret DEF

Harry ter Braak
Adviseur - Vennoot