Versterking positionering internationale koepelorganisatie ICMCI

Auteur: Alinda van Bruggen

De positie van de internationale koepelorganisatie voor management consultancy bureaus ICMCI is versterkt door vernieuwing van de dienstverlening, het relatiebeheer en de interne organisatie. Outsourcing van taken naar lid-organisaties biedt een oplossing voor het dilemma hoe zowel de sterke en geprofessionaliseerde lid-organisaties als nieuwe leden te bedienen en te binden. 

Vicieuze cirkel

De interne organisatie van de International Council of Management Consulting Institutes (ICMCI) had in de afgelopen decennia geen gelijke tred gehouden met de groei van het ledenaantal, de professionalisering van een deel van de aangesloten nationale instituten en de veranderende behoeften van de leden. Een vicieuze cirkel was ontstaan: de leden waren ontevreden over de toegevoegde waarde van ICMCI – om die toegevoegde waarde te vergroten was meer professionele capaciteit nodig – om meer professionele capaciteit te kunnen inzetten was een groter budget nodig –  voor meer budget was bereidheid van de leden nodig om meer te betalen voor de diensten van ICMCI.

Doorbraakstrategie

De doorbraak strategie bestond uit vier pijlers:

  • Vergroting van de toegevoegde waarde in de kerntaken: ondersteuning van nationale instituten en het vaststellen en handhaven van professionele standaarden;
  • Versterking van branding en marketing;
  • Versterking van de relaties met internationale consultancy bedrijven, met de wetenschap en met de professionele community;
  • Doorontwikkeling van de governance, het financiële model en de professionele ondersteuning van ICMCI om een sterkere organisatie  te kunnen handhaven.

Programmamanagement en projectleiding

Bij de realisatie van deze doorbraak strategie is binnen deze pijlers een tiental projecten ontwikkeld en uitgevoerd. WagenaarHoes verzorgde voor ICMCI het programma-management en de projectleiding. Bijzondere uitdagingen hierbij waren:

  • Het werken met bestuurders en projectteams uit alle werelddelen, culturen en talen;
  • Het verbinden van de belangen van de sterke en de zwakkere lid-organisaties;
  • Het werken met projectteams die grotendeels uit vrijwilligers bestonden, waarvoor reguliere sturingsinstrumenten niet werken;
  • Het vrijwel uitsluitend via skype, webex en e-mail overleggen en samenwerken.

Resultaten

Een aantal van de deelresultaten zijn de aanstelling van een professionele executive director, de realisatie van een jaarlijkse internationale conferentie, de benoeming van vooralsnog 15 Academic Fellows, realisatie van een ‘greenhouse IMC’, intensivering van de relaties met een aantal grote consultancy firms, actualisering van de professionele standaarden, actualisering van logo’s en marketing materiaal, etc.

Francesco d’Aprile, ten tijde van het traject voorzitter van de ICMCI:

“I must pay significant tribute to the work of Alinda van Bruggen who has spent the past two years on ICMCI’s behalf, driving all of the Breakthrough projects from their planning stages to their implementation phase. Without Alinda’s hard work, passion, knowledge and expertise and organisational skills, we would not be in the position we are today, i.e. implementing our strategies that have been promised to IMC’s under the various Breakthrough initiatives.”

 

Alinda portret DEF

Alinda van Bruggen
Adviseur - Directie