Effectief hanteren van Corona impact: een praatplaat

Vanuit WagenaarHoes krijgen we sinds het begin van de Coronacrisis geregeld vragen van lokale overheden, over het effectief hanteren van de impact die Corona heeft: op de samenleving, op de rol en positionering van de overheid, op bestuurlijk en op ambtelijk vlak. Reden voor ons om een praatplaat te ontwikkelen die bestuurders en managers helpt bij het doorgronden, ordenen en hanteren van Corona impact in de eigen context.

Eerste stap voor ons was een brainstormsessie. Vanuit de verschillende disciplines hebben we ons gericht op het ontwikkelen van een ‘praatplaat’ die onze klanten zou kunnen helpen in het ordenen van het proces om de complexe vragen die deze crisis oproept te kunnen hanteren.

Hieruit ontstond onderstaand model:

Vrijwel direct bleek deze praatplaat aan te sluiten op een behoefte bij onze klanten. We zijn met hen een aantal pilotprojecten gestart waarbij we het model van de praatplaat in de praktijk toepassen. Een van die pilots is de aanpak met een gemeentelijk crisisteam.

Dit team – bestaande uit veiligheidsadviseurs, communicatieafdeling, managers en directie – staat voor de uitdaging om de koers te bepalen vanuit een crisissituatie naar de interne organisatie en om te adviseren aan college en gemeenteraad waar het gaat om directe maatregelen, kortere termijnacties en lange termijngevolgen. Een complexe opgave, waardoor ook bij dit team de vraag leefde: hoe pakken we dit aan en behouden we het overzicht en de regie?

Besloten werd een aantal sessies te plannen om, met behulp van de praatplaat, tot de gewenste ordening te komen. De praatplaat leidde het crisisteam stap voor stap door een proces waardoor de prioriteiten weer helder werden, strategische keuzes konden worden gemaakt en scenario’s werden ontwikkeld om vanuit regie flexibel in te spelen op de steeds wisselende actualiteit.

Het crisisteam heeft nu weer een helder beeld van de kernwaarden die als vertrekpunt gelden en de opgaven die daaruit volgen. Het effect van de huidige crisis is vertaald naar thema’s voor de interne organisatie en externe partners. Het team heeft verschillende scenario’s benoemd en bepaald welke acties in welk scenario aan de orde zijn.  Deze acties zijn gefilterd uit de speerpunten die vanuit de gemeenschap als urgent werden benoemd. Het crisisteam is nu klaar voor het delen van dit proces met de interne organisatie en de externe partijen. De focus is nu gericht op thema’s waar werkelijk op gestuurd kan worden.

Het resultaat is orde in de chaos en het besef dat crisis ook kan bijdragen aan het benutten van kansen en versnelling op doelen die vóór de crisis als minder urgent werden ervaren. In januari 2021 presenteert het crisisteam de bevindingen en het plan van aanpak aan de organisatie en de raad.

Marco de Vlaming
Adviseur