Privacyverklaring

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

WagenaarHoes BV, KvK Utrecht 30092891, Buiksloterdijk 222, 1025 WD Amsterdam, +31 85 066 36 43, secretariaat@wagenaarhoes.nl

WagenaarHoes verkrijgt persoonsgegevens op verschillende wijzen. Soms van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via email en telefoon maar ook soms via uw organisatie of openbare registraties. WagenaarHoes neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht met betrekking tot de verwerking en het beheer van dergelijke persoonsgegevens.

Persoonsgegevens

WagenaarHoes verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • functie
 • Geslacht
 • Foto materiaal (gebruiken we alleen (1) tbv rapportages of presentaties aan de klant zelf; en/of (2) alleen na expliciete toestemming van de klant ook in publicaties, op de website).

Doeleinden

WagenaarHoes verwerkt deze persoonsgegevens uitsluitend met de navolgende doelen:

 • Het onderhouden van klantcontacten;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering en incasso;
 • Het instandhouden van een netwerk van experts/samenwerkingspartners
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan een overeenkomst , dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.Tevens verwerken wij persoonsgegevens die we met toestemming van u hebben verkregen voor:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening ten behoeve van haar klanten kan WagenaarHoes persoonsgegevens uitwisselen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Wagenaarhoesaan een wettelijke verplichting moet voldoen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens zullen in beginsel niet buiten de EER worden opgeslagen. Indien zulks nodig mocht zijn zal dit uitsluitend gescheiden indien een voldoende eerbieding van privacyregelgeving is geborgd die gelijk of beter is dan binnen de EER.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

WagenaarHoes zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat WagenaarHoes zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft WagenaarHoes passende beveiligingsmaatregelen genomen, zoals versleuteling van gegevens en firewalls.  

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen.

Uw rechten

U heeft het recht om WagenaarHoes een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u WagenaarHoes verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

WagenaarHoes BV, KvK Utrecht 30092891, Buiksloterdijk 222, 1025 WD Amsterdam, +31 85 066 36 43, secretariaat@wagenaarhoes.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door WagenaarHoes, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 31 mei 2018. WagenaarHoes kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.