Coaching

Het functioneren van organisaties en samenwerking staat of valt met de manier waarop de mensen daarin kunnen, willen en durven presteren. Wij zien coaching als een vorm van begeleiding op vrijwillige maar niet vrijblijvende basis, gericht op de ontwikkeling van het individu of een team in relatie tot de opgave van de organisatie.

Het gaat in de kern steeds om de wat-, hoe- en wie-vraag van de gecoachte. Wat wil ik bijdragen? Hoe doe ik dat? Wat drijft of blokkeert mij?

Coaching gaat om het vergroten van het besef en vrijmaken van iemands potentiële kwaliteiten en waar nodig oprekken van belemmerende overtuigingen. Het doel van coaching is het verbeteren van de prestaties en leermogelijkheden door uitbreiding van het incasserings- en reflectievermogen en het handelingsrepertoire.

ADVIES

In welke rol wij ook werken, wij zijn in eerste instantie adviseur. Als partner in verandering helpen wij u uw vraagstuk vanuit nieuwe perspectieven te bekijken en tot duurzaam werkbare oplossingen te komen. De opgave van uw organisatie is daarbij altijd ons ijkpunt.

Wij kiezen samen met u de aanpak en adviseur(s) die het best aansluiten bij uw vraag. Wij staan voor een duurzame en integrale benadering van uw vraagstuk. In adviestrajecten kunnen wij putten uit een breed interventie repertoire: (een combinatie van) begeleiding van werkconferenties, training, simulaties, onderzoek, coaching, interim-management.

INTERIM

Interim-management is een krachtig middel om verandering te bewerkstelligen. Wij bieden ervaren managers op directieniveau. Interim-management vraagt om een zorgvuldige afstemming tussen de aard van de organisatie en de veranderopgave enerzijds en de persoon van de interim-manager anderzijds. Wij zetten uitsluitend interim-managers in met een rijke ervaring in het vak en organiseren dit zodanig dat er altijd een beroep gedaan kan worden op aanvullende competenties van ons bureau.

In het kader van de kwaliteitsborging gaat de inschakeling van een interim-manager van WagenaarHoes altijd gepaard met de inzet van een schaduwmanager. Deze fungeert als klankbord voor de interim-manager en is desgewenst een tweede aanspreekpunt voor de opdrachtgever.

ONDERZOEK

Complexe vraagstukken hebben baat bij een onafhankelijke blik, een heldere analyse van feiten en gevoeligheden, aanbevelingen op basis van gedegen onderzoek. Onderzoek is deel van elk adviestraject dat wij doen, maar staat soms ook centraal.  WagenaarHoes heeft veel ervaring met onderzoek naar bestuurs- en realisatiekracht, bij integriteitsvragen en met prospectief en retrospectief evaluatieonderzoek.

Daarvoor werken we met wetenschappelijk geschoolde en gepromoveerde onderzoekers, die de doelstellingen en belangen van de organisatie begrijpen en sterk zijn in pragmatische en creatieve onderzoeksdesigns. Indien gewenst houden we niet op bij de aanbevelingen, maar spelen we ook een rol bij de implementatie of vereiste organisatieontwikkeling.

WagenaarHoes voerde onderzoek uit bij fusies, gemeentelijke herindeling of ontvlechting, netwerksamenwerking, verbonden partijen, gemeenschappelijke regelingen, en naar doelmatigheid van beleid.

WERKCONFERENTIES

Een (werk)conferentie kan een uitstekende vorm zijn om met een groep mensen in korte tijd stappen te zetten. Een helder doel, verbinding met u en uw opgave en een goede balans van inhoud, proces en energie zijn randvoorwaarden. Wij zorgen in de voorbereiding en tijdens de conferentie voor inhoudelijke scherpte. Ook hebben we altijd oog voor de verhoudingen tussen mensen en hun energie, die net zo belangrijk zijn als de inhoud om tot resultaten te komen.

We houden van creatief maatwerk, ook in onze werkvormen. We werken regelmatig met simulaties waarin denken, doorleven en doen samen komen. Soms is een hackaton effectief, om versneld nieuwe oplossingen te genereren. Of een obstacle run, waarin deelnemers in een speelse vorm de specifieke opgaven waar zij in de organisatie voor staan te lijf gaan. Samen met u bepalen we wat past.

TEAMCOACHING

Effectieve samenwerking in teams vormt een sleutel voor de effectiviteit en doelmatigheid van de organisatie. De wijze waarop mensen in teams met elkaar omgaan, hoe zij samen betekenis geven aan hun opgave als team binnen de organisatie en elkaars kwaliteiten daarin weten aan te boren is bepalend voor duurzaam resultaat, ontwikkeling en werkplezier.

Teamcoaching staat voor ons niet op zichzelf. Teams worden effectief in relatie tot de context waarin ze functioneren. Onze adviseurs gaan daarvoor in gesprek op verschillende lagen van de organisatie, kijken naar wat de organisatie en de gemeenschappelijke opgave vraagt van teams, en hoe teams daaraan in hun eigen functioneren meerwaarde geven.

Bij teamcoaching maken wij graag gebruik van Management Drives, als tool en taal om de drijfveren van teamleden en teams in kaart te brengen en bespreekbaar te maken.

Strategievorming

U heeft behoefte aan een heldere koers in een turbulente tijd. De identiteit van uw organisatie, en de ontwikkeling daarvan, staan centraal in uw strategie. Strategievorming vraagt om zicht op de positie van de organisatie in haar maatschappelijke omgeving, de strategische opties van de organisatie daarbinnen en een helder proces waarlangs het strategische plan tot stand komt. Dat proces bevestigt immers uw identiteit en daarmee uw strategie.

WagenaarHoes ondersteunt overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven bij hun strategieontwikkeling. Strategievorming is een complex proces, dat begint met een visie op hoe u dit proces wilt doorlopen. Welke stappen wilt u zetten, wat zijn de kaders, wie moeten betrokken worden? In een strategievormingstraject kunt u van ons verwachten dat wij deze én minder voor de hand liggende vragen zullen stellen. Daarbij hebben wij op basis van onze ervaring altijd een beeld van wat in uw situatie vermoedelijk wel en niet werkt.

Strategievorming start met zicht op de positie van de organisatie in haar omgeving, nu en in het verleden. Wie zijn de belangrijkste partners en concurrenten? Hoe ziet de voortbrengingsketen eruit? Wat zijn de scenario’s voor de toekomst van de omgeving van uw organisatie? We organiseren met u een vruchtbaar en enthousiasmerend proces dat altijd leidt tot mooie gesprekken over wat realistische toekomstperspectieven zijn. Op basis van de scenario’s verkennen we met u uw strategische opties: wat staat uw organisatie te doen, kijkend naar de meest realistische toekomstscenario’s?

Strategievorming is meer dan een rationele puzzel, het gaat ook om het vinden en ontwikkelen van gezamenlijke overtuiging. Wij zijn daarbij graag uw adviseur en sparringpartner.

Leiderschapsontwikkeling

Inspirerend en effectief leiderschap, altijd in relatie tot actuele en toekomstige opgaven. Met WagenaarHoes ontdekt u hoe authentiek leiderschap uw organisatie sterker maakt.

Leiders worden geconfronteerd met tal van uitdagingen. De externe context van hun organisatie verandert; markt, keten en maatschappelijk speelveld zijn voortdurend in beweging. Dat vraagt om een strategische bezinning op de toekomst. Tegelijkertijd zijn op korte termijn besluiten nodig over de dagelijkse bedrijfsvoering waarbij bezuinigingen, efficiencyverbetering of zelfs organisatieveranderingen aan de orde zijn. Van de leider verwacht men heldere besluiten en het vermogen anderen daarin mee te krijgen en beweging te creëren. Soms zijn impopulaire maatregelen nodig, zonder dat dit ten koste mag gaan van de betrokkenheid van medewerkers. Dat vraagt om leiderschap!

Als bureau werken we al 35 jaar aan de ontwikkeling van leiderschap in de publieke sector, de non-profitsector en het bedrijfsleven. Wij kennen de zorgen die leiders hebben en helpen hen bij het leiden van organisatieverandering. Wij werken daarbij altijd vanuit gelijkwaardigheid en verbondenheid met de opgave van onze klanten. We kunnen hierin verschillende rollen aannemen, zoals adviseur, coach of interim-manager.

Onze benadering richt zich op 4 perspectieven:

  • Leidinggeven aan jezelf: vergroten van handelingsrepertoire
  • Leidinggeven aan het team: verhogen van teameffectiviteit
  • Leidinggeven aan de business: hoge kwaliteit leveren aan klanten of burgers
  • Leidinggeven aan transformatie: doen van de juiste interventies

Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling is het organiseren van effectieve oplossingen voor specifieke en complexe opgaven. WagenaarHoes ondersteunt overheden, maatschappelijke instellingen en bedrijven hierbij op basis van sterke betrokkenheid, kennis van zaken en creativiteit.

Economie en samenleving zitten in een transitie. Naast vragen die te maken hebben met koers en strategie, roept deze nieuwe werkelijkheid tal van vragen op over hoe we ons het beste kunnen organiseren. Meer dan ooit is dat een zoektocht waarin geen pasklare oplossingen passen. Telkens is het de uitdaging om op zodanige wijze te organiseren, dat de organisatie gericht is op de externe opgave. Vanuit die externe opgave kijken wij naar de ontwikkeling van de organisatie of de keten. Daarbij komen wij waar nodig met innovatieve oplossingen. Als bureau hebben wij aan de wieg gestaan van diverse vernieuwingen, bijvoorbeeld de eerste voor drie gemeentebesturen opererende ambtelijke organisatie voor alle gemeentelijke taken, een innovatief model voor shared service samenwerking tussen waterschappen en oplossingen om standaardisering en maatwerk als parallelle werkpraktijken vorm te geven. En komen we tot nieuwe besturings- en organisatieconcepten voor het onderwijs, die beter passen bij de huidige opgaven dan de bestaande. Respect voor de kennis van professionals staat altijd centraal in onze aanpak. Daar hoort bij dat wij ons als adviseurs altijd verdiepen in het primaire proces van uw organisatie.

Daarbij zetten wij 35 jaar ervaring in op het gebied van ketensamenwerking, verandermanagement, programmamanagement, bedrijfsvoering en operational excellence. Het resultaat van onze acties laat zich op vele manieren meten. Soms wordt de doorlooptijd van een ketenproces drastisch verkort, worden de kosten fors gereduceerd en soms wordt de kwaliteit van het product flink verbeterd.

OPEN aanbod: opleiding & workshops

Ons aanbod ontstaat altijd in samenhang met uw vraag. Naast dit maatwerk, bieden wij echter ook opleiding en workshops op onderwerpen waar we vanuit onze ervaring meerwaarde kunnen bieden, zoals Bestuurlijk Leidinggeven, Politiek-bestuurlijke sensitiviteit, maar ook team- en leiderschapsontwikkeling in de context van het openbaar bestuur.

Het beschreven aanbod kan naar behoefte in-company ontwikkeld worden, toegespitst op de vraag en context van uw organisatie. Bij sommige opleidingen en workshops heeft juist uitwisseling en delen van ervaring tussen deelnemers van verschillende organisaties meerwaarde, zoals bij het Bestuurlijk Leiderschaps Ontwikkeling Traject (BLOT) dat jaarlijks met veel succes voor bestuurders uit uiteenlopende organisaties wordt georganiseerd.

Lees wat wij u kunnen bieden, of neem bij vragen of belangstelling vrijblijvend contact op met onze adviseurs of via secretariaat@wagenaarhoes.nl