Nieuwsbrief voorjaar 2023

Op veel terreinen hebben we te maken met grote en complexe opgaven. Opgaven die visie, verbindend leiderschap en een lange adem vergen. En mensen zijn die bereid zijn daarvoor verantwoordelijkheid te nemen en de handen uit de mouwen te steken. Maar ook organisaties die resultaatgericht en evenwichtig samenwerken faciliteren.

In deze nieuwsbrief vindt u onder meer een interview met Rob van Muilekom waarin hij ingaat op de opgaven voor de nieuwe provinciebestuurders; een artikel over de manier waarop waterschap Brabantse Delta het nieuwe AB een vliegende start helpt maken; een uitnodiging voor ons bestuurlijk leiderschapsontwikkelingstraject; een prikkelend artikel over het tegenwichtbeginsel en een save the date voor het symposium Algemene beginselen van behoorlijk organiseren op 20 november.

Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie!

Impuls aan uw bestuurlijk leiderschap? Bestuurlijk Leiderschapsontwikkelingstraject (BLOT) – start nieuwe groep najaar 2023

In een politieke context is elke actie een politieke. Inwerktijd wordt nieuwe bestuurders amper gegund in de politiek-bestuurlijke setting, terwijl zij wel direct verantwoordelijk zijn. Na de waterschaps- en statenverkiezingen zijn er veel nieuwe bestuurders gestart. Maar ook bestuurders die al langer in functie zijn, komen een aantal vragen steeds weer tegen.

Lees meer...

Algemene beginselen van behoorlijk organiseren voor het publieke domein (3)

Het tegenwicht-beginsel

Organisaties in het publieke domein hebben per definitie – meer dan in het private domein – altijd te maken met potentiële belangentegenstellingen tussen de directe doelgroep(en) van hun handelen en de gewogen belangen van de samenleving die hun opdracht bepaalt en daarvoor betaalt. De opdracht van publieke organisaties wordt in principe bepaald op basis van een brede belangenafweging in de politieke arena, terwijl zij in de uitvoering van hun taken veelal een focus op en verbinding met specifieke doelgroepen moeten hebben. Om tussen die afgewogen opdracht en de als uitvoerder gewenste betrokkenheid op de eigen doelgroepen een gezond en verantwoord evenwicht te houden, is het noodzakelijk aandacht te besteden aan krachten en tegenkrachten.

Lees meer...

Kees de Haas en Jan Dijstelbloem nieuwe collega’s bij WagenaarHoes; vertrek Vanessa Gosselink

Het team van WagenaarHoes is versterkt met twee nieuwe collega’s. Kees de Haas is per 1 maart 2023 in dienst getreden en Jan Dijstelbloem heeft zich per 1 april als associe aan WagenaarHoes verbonden. Beiden zullen bij ons zowel als interim verandermanager als in adviesopdrachten actief zijn. We zijn heel blij met hun komst!

 
Lees meer...

In gesprek met…
Rob van Muilekom, gedeputeerde van de provincie Utrecht

Gedeputeerde Rob van Muilekom en ik kennen elkaar al langer. Zo waren we eerder zowel collega’s als adviseurs en later troffen we elkaar in de Amersfoortse politieke arena, waar we beiden lid waren van de gemeenteraad. Hij volgde bovendien mij op als wethouder. Maar nog langer is de provincie een ‘goede bekende’ van Rob: ooit werkte hij als leidinggevende bij de provincie, waar toen Harry ter Braak nog als secretaris de hoogste ambtenaar was. Samen werkten ze toen al aan een plan voor ‘de provincie van de toekomst’, waarin het gebiedsgericht werken centraal stond. Nu, zo’n twintig jaar later, lijkt de provincie wel de panacee voor alle grote maatschappelijke uitdagingen, zoals stikstof, waterkwaliteit, energietransitie en woningbouw. Een goed moment dus om in gesprek te gaan met deze provinciebestuurder. Niet het provinciekantoor, maar de huiskamer van de gedeputeerde is de plek waar wij met elkaar in gesprek gaan over de rol van de provincie, de grote maatschappelijke opgaven en het belang van regionale samenwerking. Een gesprek dat plaatsvond voor de verkiezingen van Provinciale Staten.

Lees meer...

3 collega’s zijn Certified Management Consultant geworden

Christian van den Berg, Frank Tromp en Marco de Vlaming mogen zich sinds kort CMC noemen: certified management consultant. Het predicaat CMC maakt deel uit van de afspraken over kwaliteitswaarborging van het organisatieadviesvak, die in ICMCI-verband zijn gemaakt. Certificering als CMC betekent dit dat je hebt bewezen een ervaren adviseur te zijn en dat je de internationaal erkende certificeringprocedure voor organisatieadviseurs hebt doorlopen.

Christian, Frank en Marco hebben zich gekwalificeerd voor het CMC-schap door zich in de praktijk te bewijzen in complexe advies- en verandertrajecten. Zij zijn daarover in een gesprek met een beoordelingscommissie aan de tand gevoeld.

 

Lees meer...
Marco portret DEF